NOUS CURRÍCULUMS D’FP i L’AREA DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)

Des de l’Associació d’Ensenyants d’Economia i Empresa (eee) us presentem unes consideracions i propostes pel que fa a l’àrea de Formació i orientació laboral (FOL), els nous currículums d’FP a aplicar als centres educatius el curs vinent 2020-2021 i el manteniment de les hores del mòdul professional (MP) de FOL. Tals consideracions parteixen de l’experiència del professorat de FOL en la participació en els equips docents i projectes i estan encaminades a trobar l’encaix dels mòduls transversals i de política educativa Formació i orientació laboral (FOL) i Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) en els projectes curriculars dels nous cicles formatius fruit de la reorganització curricular de l’FP.

En l’elaboració d’aquest document s’han tingut en compte:

-Documents de DGFPIiERE sobre els nous currículums:

ORIENTACIONS TÍTOLS LOE PROMOCIONS 2020-2022 I POSTERIORS

Les orientacions als centres educatius per a organitzar els diferents cicles formatius de grau mitjà i superior proposen:

  • EIE  66 hores
  • FOL 66 hores (UF1 Incorporació al treball 33 hores i UF2 Prevenció de riscos laborals 33 hores). Des de la UF1 es traspassen 33 hores al mòdul Síntesi en els cicles formatius de grau mitjà o Projecte en els cicles formatius de grau superior que s’indiquen adjudicades a l’especialitat de FOL.

DOCUMENT DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL (DGFPIiERE)

Document enviat als centres educatius per la DGFPIiERE “Aportacions de la UGT relacionades amb la voluntarietat i pilotatge a l’ordre de currículum i optativitat en la FOL en el document d’orientacions”.

En el punt 11.2 Distribució horària del mòdul professional de projecte s’indica: 

“En el mòdul professional (MP) de Projecte o Síntesi, els centres podran optar per mantenir la distribució curricular establerta o, també, impartir la UF de Prevenció de riscos laborals, que hi ha incorporada, en la seva totalitat fora d’aquest mòdul professional. En la segona opció, es reduiran del mòdul professional de projecte/síntesi les hores corresponent a aquesta UF”. 

Tenint en compte les orientacions per a organitzar els cicles formatius s’entén que quan es cita “la UF Prevenció de riscos laborals” es refereix a  “la UF1 Incorporació al treball.

Al final del document s’afegeix:

(De moment ho posarem en un document annex, per després incorporar-ho al document definitiu)

-L’atribució docent de l’especialitat de FOL (505):

El professorat de FOL té atribució docent al MP Síntesi dels cicles formatius de grau mitjà, que s’assigna a totes les especialitats amb atribució docent en el cicle formatiu. En canvi no en té en el MP Projecte dels cicles formatius de grau superior.

Costa d’entendre com en les orientacions d’organització dels cicles formatius es pot proposar traspassar 33 hores de la UF1 Incorporació del treball (la meitat de les hores de la UF1) a un MP al qual el professorat de FOL no té atribució docent, així com tampoc se li computa cap hora respecte aquest mòdul en la resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts i de supressió o transformació dels llocs de treball docents, de cap curs escolar. 

-Experiència del professorat de FOL pel que fa a la participació en síntesi o ús de metodologies competencials:

Des de fa dècades des de l’àrea de FOL s’ha participat en els projectes dels cicles formatius, com ara en el crèdit de Síntesi dels cicles formatius LOGSE. Exemple “Participació de l’Àrea de Formació i Orientació Laboral en els crèdits de síntesi dels cicles formatius” DGFP.

Actualment en aplicació de metodologies actives es participa en projectes comuns entre els dos mòduls de l’especialitat (FOL i EIE) o en coordinació amb la resta de MP , a través de l’aprenentatge basat en reptes o projectes.

L’aprenentatge col·laboratiu requereix  la intermodularitat i equips docents coordinats, però no es basa en derivar hores d’uns mòduls a uns altres.

-Elaboració del projecte curricular dels cicles formatius, participació del professorat de FOL:

En els “Documents per a l’organització i la gestió dels centres de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior 21/06/2019”, en el punt  1.2.5 Planificació i programació dels cicles formatius estableix:

“El centre ha de garantir l’elaboració, per part de l’equip docent, de manera conjunta i coordinada, de la proposta de planificació del cicle formatiu i els criteris generals de desenvolupament curricular, que en tot cas esdevindrà complement del projecte educatiu.”

El professorat de FOL forma part de l’equip docent, per tant ha de participar en la planificació de tots els  cicles formatius del centre,  en les reunions corresponents i en la presa de decisions respecte a com organitzar els diferents mòduls del cicle formatiu, en aquest cas concret  sobre l’opció de traspassar o no traspassar les 33 hores de la UF1 de FOL als mòduls Síntesi o Projecte i altres aspectes del projecte curricular. 

És recomanable que la proposta del Departament de FOL respecte a l’organització dels diferents cicles formatius del centre i a les hores del MP FOL sigui harmonitzada i respongui a criteris organitzatius i pedagògics. 

Basant-nos en els punts anteriors i contemplant les múltiples opcions a proposar als equips docents dels cicles formatius, presentem les següents PROPOSTES que considerem òptimes pel que fa a facilitar l’aprenentatge de l’alumnat i alhora quant a participació del professorat de FOL en els diferents equips:

  • FOL, UF1 Incorporació al treball, mantingui les 66 hores íntegres en aquesta UF i des de l’àrea de FOL es treballi mitjançant ABP, metodologies competencials…en coordinació amb els mòduls Síntesi o Projecte, identificant els resultats d’aprenentatge (RA) adients i les  hores a emprar dels mòduls FOL (UF1 i UF2) i EIE. Partint de diferents RA relacionats amb la prevenció de riscos laborals, relacions laborals, incorporació al treball, gestió de persones i emprenedoria es pot donar suport a projectes des de les diverses vessants que corresponen a aquests mòduls transversals.
  • FOL, UF1 Incorporació al treball, mantingui les 66 hores íntegres en aquesta UF i des de l’àrea de FOL es treballi mitjançant ABP, metodologies competencials…en coordinació amb els mòduls Síntesi o Projecte, identificant els resultats d’aprenentatge (RA) adients i les  hores a usar dels mòduls FOL (UF1 ) i EIE. Partint dels diferents RA relacionats amb les relacions laborals, incorporació al treball, gestió de persones i emprenedoria es pot participar en  projectes que contemplin la incorporació a l’empresa, l’emprenedoria en el sentit més ampli i la creació d’empresa.
  • FOL UF1 Incorporació al treball manté les 66 hores íntegres en aquesta UF, treballant  a través de microprojectes en la mateixa UF, entre les diferents UF del mòdul FOL i mòdul EIE i participant entre altres en l’orientació a l’alumnat en l’elaboració de l’Informe Personal d’Orientació Professional (IPOP).

En cap cas l’opció del simple traspàs de 33 hores de la UF1 als mòduls Síntesi o Projecte es considera una garantia per treballar competencialment, atès que el treball per competències requereix d’eines i recursos, d’horaris de coordinació del professorat i recolzament i formació en aquesta metodologia i no es basa en  una reorganització curricular. Un altre inconvenient que la fa inviable és el no tenir atribució docent d’un mòdul (Projecte) al qual les orientacions d’organització proposen derivar-hi 33 hores de la UF1 de FOL, no sembla gens coherent tenint en compte la normativa vigent actualment.

Barcelona, juny 2020

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *