Grup de treball ICE UAB

MEMÒRIA DEL GRUP ICE D’ECONOMIA

Grup d’Economia ICE-UAB                 Curs 2018/2019

Participants al curs 2018/2019

Carles Batlle

Jordi Calsina

Ana Garrido

Pedro Gozalbo

Esperanza López

Núria Sarsanedas

Elena Carbonell

Coordinació Equip: Pedro Gozalbo Moliner (primera part) i Elena Carbonell (segona part)

Responsable ICE: Maria Dalmasses, maria.dalmases@uab.cat

Interessats/des Maig 2019

Carlos Garrido

Fèlix Pardo

Carme Díaz Corral

Lurdes Llorens

Meritxell Grassa

Montse Gonzàlez Sánchez

Acta Reunió 21 de maig de 2019

Al llarg del curs els i les membres de l’equip ICE-UAB Economia havíem decidit obrir-lo a la participació de nous membres. Per això, vam publicitar-lo en les XI Jornades d’ensenyaments econòmics i empresarials que havíem organitzat entre l’aeee i l’ICE-UAB.Nou persones es van interessar en aquest equip.

Finalment, el dia 21 de maig els vam convocar a una reunió informativa. Al llarg d’aquesta trobada vam comentar aquells aspectes que podien ser interessants per tal de vertebrar i donar cohesió a les diferents matèries que formen part de l’àmbit de l’economia a l’educació secundària.

PRESENTACIÓ INICIAL D’OBJECTIUS, FINALITATS I DINÀMICA DE TREBALL DE L’EQUIP.

1) Objectius

L’equip de treball es configura com un instrument per tal de dinamitzar i revitalitzar l’àmbit de l’especialitat d’Economia del cos de professors/es d’ensenyament secundari que imparteixen classes a l’ensenyament públic depenent de l’Administració Educativa.

La idea que ens porta a crear aquest equip és participar activament d’enllaç entre l’associació d’ensenyants d’economia, l’ICE de la UAB, el professorat de l’especialitat, el departament d’Educació i les Universitats del país. Així mateix, també en el marc de col·laboració amb altres entitats i organismes que mantinguen activitats adreçades o relacionades a la millora de l’ensenyament públic en l’àmbit econòmic i empresarial.

La motivació per crear l’equip radica en la necessitat d’impulsar l’ensenyament de l’economia amb una perspectiva crítica i plural. Considerem l’Economia com una eina imprescindible per conèixer i transformar la societat. Reivindiquem la necessitat d’impartir matèries i continguts econòmics al llarg de tota l’educació secundària i el batxillerat. Volem ser espai i àgora on reflexionar sobre la nostra pràctica docent, així com, sobre de les decisions i polítiques educatives que es prenen i ens afecten.

2) Destinataris i membres del grup

Considerem que és condició indispensable per formar part de l’equip ser professorat en actiu de l’especialitat d’economia amb experiència docent. Tanmateix, també serà interessant comptar amb professorat experimentat o novell d’altres especialitats o professorat universitari.

3) Activitats que podem incloure’s dins de les proposades per l’equip ICE- Economia

 •         Creació i posada en comú de material didàctics amb la intenció     de millorar la pràctica docent del col·lectiu.
     
 •     L’organització de cursos de formació per al professorat de     l’especialitat
     
 •     La presentació de comunicacions i/o ponències en congressos i     seminaris.
     
 •     La col·laboració amb centres de recursos.
     
 •     L’anàlisi i discussió de les actuals propostes curriculars     referents a l’àmbit de l’especialitat, així com la creació de     propostes curriculars alternatives o complementàries a les actuals.
     
 •     Participar de les activitats que s’organitzen a l’aeee     (associació d’ensenyants d’economia) a la fi de dinamitzar i     revitalitzar l’especialitat d’economia a l’ensenyament     secundari obligatori i postobligatori.
     
 •     Participar activament i coordinament amb plataformes i entitats en     defensa de l’escola pública i els interessos del professorat     d’economia.
     
 •     Revisar i actualitzar el dictamen de l’aeee de cara a poder     presentar una proposta al departament d’educació de cara a les     futures modificacions i reformes educatives.
     
 •     Altres

4) Dinàmica de treball i participació dels membres del grup.

Aquelles persones que estiguen d’acord amb els punts anteriors i voluntàriament vulguen participar i formar part de l’equip ICE-UAB es comprometen a assistir a totes les reunions i trobades que es concreten. En cas de no poder assistir serà necessari comunicar-ho.

Igualment accepten participar activament en la creació d’alguna producció documental tal com articles divulgatius, experiències d’aula documentades, organització de jornades, cursos i aquelles activitats que acordem col·legiadament realitzar o organitzar.

Les trobades seran mensuals segons el calendari adjunt. Es considera que cada participant dedica unes dues hores de treball col·laboratiu i personal fora de l’horari convingut per les reunions i trobades, per tal de certificar una formació de 40 hores dins del pla de formació del professorat del departament d’educació.

            Trobada/ reunió                    Data                    Horari 17-19h       
            1                    17/09/2019                   
                   
            2                    15/10                   
                   
            3                    19/11                   
                   
            4                    17/12                   
                   
            5                    14/01/2020                   
                   
            6                    11/02                   
                   
            7                    17/03                   
                   
            8                    14/4                   
                   
            9                    19/5                   
                   
            10                   Tancament juny